Teléfono da Asociación de Veciños O CHEDEIRO : 628 387 430
Email : aavv.chedeiro.cerponzons@gmail.com

Directiva :
Presidenta : Liliana Casás 
Vicepresidenta : Ángeles Tourón 
Secretario : Juan José Esperon 
Tesorera : Myriam Vieitez
Vocal : Merchy Vieitez  Vocal : Catalina Romero

AVISO LEGAL

DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónica, a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns (en diante, OCHEDEIRO) infórmalle que ten:

Denominación social: Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns

C.I. F.: G36266294

Domicilio social: Liborei, nº 22, Cerponzóns 36152

Teléfono: 628 38 74 30

Correo electrónico a efectos de comunicación: aavv.chedeiro.cerponzons@gmail.com

Todas as notificaciones e comunicacións entre os usuarios e OCHEDEIRO consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en diante, A WEB), do que é titular OCHEDEIRO.

A navegación pola web de ochedeiro.com atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuito, con todo, OCHEDEIRO condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos no seu web a previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a OCHEDEIRO, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique OCHEDEIRO e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidad coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a OCHEDEIRO ou fronte a terceiros, de calquera dano e prexuízo que se puidese causar como consecuencia do incumplimiento da devandita obrigación.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIONS DE RESPONSABILIDADES

OCHEDEIRO non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través de enlácelos establecidos no seu website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a disponibilidade técnica, exactitude, veracidad, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio de enlaces.

OCHEDEIRO declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios do seu website, puidésese derivar da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, OCHEDEIRO non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS

Esta páxina web pode recoller datos persoais dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a Política de Cookies no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, si así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Con todo, para o acceso á website de OCHEDEIRO non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de OCHEDEIRO con domicilio en Liborei, nº 22, Cerponzóns 36152

, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade do devandito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promociones comerciais que OCHEDEIRO poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal ou correo electrónico dos produtos e servizos de OCHEDEIRO. Así mesmo, OCHEDEIRO cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revogar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Asociacion de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns, na seguinte dirección de correo electrónico aavv.chedeiro.cerponzons@gmail.com,

identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

OCHEDEIRO adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheros do usuario.